ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Az SONEAS Vegyipari Kft. (a továbbiakban: Szervezet) a működése és a www.soneas.com (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Szervezet számára személyes adataikat megadó természetes személyek, Honlapra látogatók, Honlapon regisztrálók vagy személyes adataikat egyéb módon megadó (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szervezet ezúton tájékoztatja az Érintetteket az általa fenti viszonylatban kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Az Érintett a hozzájárulásával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.


1.Szervezet mint adatkezelő megnevezése

Cégnév: SONEAS Vegyipari Kft.
Székhely, levelezési cím: 1097 Budapest, Illatos út 33.
Telefon: (06 1) 347 5060
E-mail: info@soneas.com
Adószám: 12169777-4-43
Cégjegyzékszám: 01 09 561785


2.Adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Adatkezelési gyakorlata során a Szervezet figyelembe veszi a vonatkozó mindenkoron hatályos jogszabályokat. Jelen tájékoztatóban közzétett adatkezelési alapelvek összhangban vannak az alábbi jogszabályokkal:
-Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
-Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
-2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
-az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-I (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR).


3.Fogalmak

3.1 személyes adat

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személlyel (továbbiakban érintett) kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

3.2 hozzájárulás

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

3.3 tiltakozás

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

3.4 adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező Szervezet, aki vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

3.5 adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

3.6 adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

3.7 nyilvánosságra hozatal

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

3.8 adattörlés

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

3.9 adatzárolás

Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

3.10 adatmegsemmisítés

Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

3.11 adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

3.12 adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező Szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

3.13 harmadik személy

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező Szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

3.14 harmadik ország

Minden olyan állam, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

3.15 Cookie

Olyan szövegfájl, amelyet az internetes böngészőprogramon keresztül a felkeresett honlap tárol le a számítógépünkön. Funkciója, hogy kényelmesebbé, személyre szabottabbá tegye a szörfölést, hiszen segítségével eltárolhatjuk különböző személyes adatainkat, jelszavainkat. A cookiek segítségükkel célzott/személyre szabott reklámkampányok is kivitelezhetők.

4.Követett alapelvek az adatkezelés során

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. A megadott adatokért, azok helyességéért, teljességért és valódiságáért az érintett a felelős. A tévesen megadott adatokból eredő károkért a Szervezet akkor sem felel, ha az adat téves jellegét felismerhette. Ha az adatokat megadó más személy nevében jár el, az adat megadója felelős azért, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztató szerinti feltételekkel megegyező adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozattal az érintett személytől rendelkezzék, illetve ennek bizonyítása is őt terheli.

Személyes adat csak a megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető, kivéve, ha annak kezelését törvény írja elő, illetve az a felek jogos érdeke.

Az adatkezelésébe kerülő személyes adatokat a Szervezet nyilvánosságra nem hozza, az említett alvállalkozókon kívül harmadik félnek nem adja át, illetve az átadott személyes adatokat az alvállalkozók semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, illetve további harmadik személyeknek átadni.

Személyes adatot az adatkezelő harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbíthat, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult. Az Európai Gazdasági Térséghez tartozó-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A Szervezet gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi rendelkezések megvalósulásához szükségesek, összhangban a 2. pontban részletezett jogszabályok rendelkezéseivel.

5.Személyes adatok kezelése

5.1 Jogalapok

Személyes adat akkor kezelhető (GDPR 6. cikk 1. bek.), ha
a)az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történőkezeléséhez;
b)az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagyaz a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
c)az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d)az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinekvédelme miatt szükséges;
e)az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásánakkeretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
f)az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhezszükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagyalapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, haaz érintett gyermek.

Ha az adatkezelésre érintettek önkéntes hozzájárulásával (Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII.törvény 13/A. § (3) bekezdése szerint) kerül sor, a hozzájárulás megadása magában foglalja azadatkezelési tájékoztatóban leírtak elfogadását. Az Infotv. 20. § (1) bekezdése alapján, az érintettettájékoztatni kell az adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról ésjogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelésidőtartamáról. GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján az érintett jogosult a személyes adatainakkezeléséhez adott hozzájárulást bármely időpontban visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nemérinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulásvisszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását.

5.2 Bekért személyes adatok

Kezelt adatok köre, típusa: Önéletrajzok adatai
Adatkezelés célja: Esetleges munkaszerződéshez
Érintettek köre: Állásra jelentkezők
Adatkezelés jogalapja: -GDPR rendelt 6. cikk 1.bek. a pont
Személyes adatok típusa:Elbíráláshoz szükséges személyes, tanulmányi, karrier és egyéb adatok
Adatgazda, adathoz hozzáfér:HR igazgató
Adatkezelés időtartama:Pályázat idejére vagy munkavállalói mappában
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Elbírálást befolyásolhatja

Kezelt adatok köre, típusa: Megbízási, vállalkozási szerződések adatai
Adatkezelés célja: Adóügyekhez, pénzügyekhez
Érintettek köre: Partnerek képviselői
Adatkezelés jogalapja: -GDPR rendelt 6. cikk 1.bek. b, c pont-2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Személyes adatok típusa:Név, cím, elérhetőség
Adatgazda, adathoz hozzáfér:Gazdasági igazgató
Címzettek:ICT Európa Holding Zrt.
Adatkezelés időtartama:Utolsó számla kibocsátását követő 8 évig
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:Adminisztrációs hibák léphetnek fel


Kezelt adatok köre, típusa: Számlán szereplő adatok
Adatkezelés célja: Adóügyekhez, pénzügyekhez
Érintettek köre: Partnerek képviselői
Adatkezelés jogalapja: -GDPR rendelt 6. cikk 1.bek. b, c pont-2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
Személyes adatok típusa:Vásárlók személyes adatai (név, cím, telefonszám, emailcím)
Adatgazda, adathoz hozzáfér:Gazdasági igazgató
Címzettek:ICT Európa Holding Zrt.
Adatkezelés időtartama:Utolsó számla kibocsátását követő 8 évig
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:Adminisztrációs hibák léphetnek fel


Kezelt adatok köre, típusa: Céges kapcsolattartók adatai
Adatkezelés célja: Üzleti tevékenységhez
Érintettek köre: Partnerek képviselői, dolgozói
Adatkezelés jogalapja: -GDPR rendelt 6. cikk 1.bek. f pont
Személyes adatok típusa:Név, cím, elérhetőség
Adatgazda, adathoz hozzáfér:Gazdasági igazgató
Adatkezelés időtartama:törlési kérelemig
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:Érintett nem lesz elérhető


Kezelt adatok köre, típusa: Honlap látogatóinak adatai
Adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat
Érintettek köre: honlapra látogatók
Adatkezelés jogalapja: -GDPR rendelt 6. cikk 1.bek. f pont-2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információstársadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, 13/A. § (3)
Személyes adatok típusa:dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a meglátogatott oldal címe, az előzőlegmeglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok
Adatgazda, adathoz hozzáfér:Műszaki igazgató
Címzettek:D-Digital Kft.
Adatkezelés időtartama:a honlap megtekintésétől számított 30 nap
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:Érintett tevékenységéről nem lesznek információk


Kezelt adatok köre, típusa: Feliratkozók weblapon
Adatkezelés célja: kapcsolattartás
Érintettek köre: honlap feliratkozók hírlevél űrlapon
Adatkezelés jogalapja: -GDPR rendelt 6. cikk 1.bek. a pont-az érintett hozzájárulása és a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvetőfeltételeiről és egyes korlátairól 6. § (5) bekezdése
Személyes adatok típusa:név, e-mail cím, dátum
Adatgazda, adathoz hozzáfér:Műszaki igazgató
Adatkezelés időtartama:a hozzájárulás visszavonása
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:Érintett nem lesz elérhető


6.Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Szervezet, az adatok kezelésére a Szervezettel szerződéses viszonyban álló vállalkozások (Harmadik felek nyilvántartásban és Adatkezelői nyilvántartásban rögzítve) illetve Szervezet belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át. Szervezet a meghatározott célok elérése körében adatfeldolgozót vehet igénybe.
A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7.Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

A Szervezet fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

8.A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adatai kezeléséről az érintett tájékoztatást kérhet, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve –a jogszabályi kivételektől eltekintve- törlését. Az érintett kérelmére a Szervezet tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat (részletek a GDPR 15. cikkben). Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a info@soneas.com címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett.

A GDPR 16. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését kérni. Az érintett erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A GDPR 17. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat törését kérni az alábbiak szerint:

(1)Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlésétkérje, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlankésedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a)a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttékvagy más módon kezelték;
b)az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és azadatkezelésnek nincs más jogalapja;
c)az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagyaz adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbségetélvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik a közvetlen üzletszerzésérdekében történő adatkezelés ellen;
d)a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e)a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban(magyar jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f)a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggőszolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
(2)Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azttörölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesziaz észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogytájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgószemélyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányánaktörlését.
(3)Az Érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása eseténkerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzésejogszerűnek tekinthető:
ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy
ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés, vagy
ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy
ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy
ha népegészségügy területén érintő közérdekből,
ha közérdekű archiválás céljából, vagy
ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy
ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

A GDPR 18. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelésének korlátozását kérni az alábbiak szerint:
(1)Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha azalábbiak valamelyike teljesül:
a)az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra azidőtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyesadatok pontosságát;
b)az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azokfelhasználásának korlátozását;
c)az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de azérintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d)az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekébenvagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez esetben akorlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelőjogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
(2)Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tároláskivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhezvagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió,illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
(3)Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták azadatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A GDPR 21. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelése ellen tiltakozni az alábbiak szerint:
(1)Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzonszemélyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő(harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is. Ebbenaz esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelőbizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbségetélveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igényekelőterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2)Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosultarra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen,ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintetttiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor aszemélyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

(3)A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezettenfel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden másinformációtól elkülönítve kell megjeleníteni.

(4)Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapulóautomatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

(5)Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikaicélból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson ará vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzettfeladat végrehajtása érdekében van szükség.

A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok hordozhatóságára az alábbiak szerint:

(1)Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátottszemélyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbájogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy eztakadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötött szerződés teljesítése
és az adatkezelés automatizált módon történik.

(2)Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha eztechnikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

(3)Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Azadathordozás joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy azadatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladatvégrehajtásához szükséges.

(4)Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait ésszabadságait.
Érintett fenti igényeit a Szervezetnél a 10. pontban megadott elérhetőségekre eljuttatott nyilatkozatában jelezheti, ebben az esetben a Szervezet a döntésről írásban értesíti az érintettet. Amennyiben az érintett a döntéssel nem ért egyet, úgy bírósághoz (törvényszék) fordulhat jogainak érvényesítése érdekében, amely esetben a bíróság soron kívül jár el.

Az adatkezelő az igényt a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a vizsgálatra lefolytatására meghatározott 25 napos határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

9.Adatkezelő nyilatkozata

Az adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban meghatározott elvárásoknak.

10. Jogorvoslat

Az adatkezeléssel kapcsolatban a érintettnek az alábbi jogai, jogorvoslati lehetőségei állnak fenn:
Az érintett tájékoztatást kérhet a Szervezettől annak elérhetőségein (adatvédelemért felelős személy: Dr. Sümegi Zsombor; e-mail: gdprtanacsadas@gmail.com; postacím: 1097 Budapest, Illatos út 33.; telefonszám: (06 1) 347 5060) a személyes adatok kezeléséről; ennek során az Szervezet tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, illetve az esetleges adatfeldolgozásról, vagy az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Szervezet köteles legkésőbb 25 napon belül írásban megadni a tájékoztatást, amelyet csak törvényben meghatározott ok alapján tagadhat meg.

Az érintett jogorvoslati joga bíróság előtt, felügyeleti hatósághoz címzett panasz. Az érintett általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.
Az érintett jogorvoslati igényével, panaszaival a NAIH-hoz fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Posta cím: 1374 Budapest, Pf.: 603.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Telefon:+36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

SONEAS Vegyipari Kft. Copyright © 2021 | www.gdprtanacsadas.eu